square meter

英 [skwɛə ˈmi:tə] 美 [skwɛr ˈmitɚ]

n.平方米

与 square meter 相关的例句
  • 1.

    永乐宫内璧画的总体面积达873平方米。

    The murals in the Yongle Palace total 873 square meters.

英英解释

共1个名词解释

1.

a centare is 1/100th of an are
[] centare,square meter,square metre

站内文章
载入中...